Úvod

Komenského 9
678 01 Blansko

tel.: +420 516 419 837
e-mail: soka_blansko@mza.cz
www: http://blansko.mza.cz

Státní okresní archiv Blansko je vnitřní organizační jednotkou Moravského zemského archivu v Brně. Archiv se řídí právními předpisy a interními akty řízení vydanými ministerstvem vnitra v oboru jeho působnosti. Vykonává státní správu a provádí odbornou činnost, rovněž plní úkoly v oblasti archivnictví, které vyplývají z jeho věcné a územní působnosti.

Správní obvod archivu je definován územím okresu Blansko v souladu s vyhláškou č. 564/2002 ze dne 18. prosince 2002 o stanovení území okresů České republiky a územích obvodů hlavního města Prahy v platném znění. Okres je od 1.1. 2000, tak jako v předešlých obdobích, součástí Jihomoravského kraje (dle zákona č. 347/1997 Sb. ze dne 3. prosince 1997 o vytvoření vyšších územních samosprávných celků). Do jeho správní působnosti tak patří dva obvody obcí s rozšířenou působností, kterými jsou Blansko a Boskovice.

Činnost archivu

Činnost archivu je upravena zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů v platném znění, ( 1.7.2009 byl novelizován zákonem č. 190/2009 Sb.), dále prováděcí vyhláškou č. 192/2009 Sb. a vyhláškou č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. V rámci výkonu působnosti je předmětem činnosti archivu zejména:

  1. kontrola výkonu spisové služby, výběr archiválií z dokumentů původců stanovených zvláštním právním předpisem ve skartačním řízení a mimo skartační řízení v územním obvodu archivu a přejímání archiválií k trvalému uložení,
  2. zajištění předepsané péče o uložené archiválie, které vznikly z činnosti původců u kterých se provádí výběr archiválií zpracování archiválií vzniklých z činnosti původců, u nichž provádí výběr archiválií, včetně dřívějších státních a samosprávných orgánů a organizací okresů Blansko, Boskovice a části okresu Tišnov, i dalších archiválií u něj uložených, které vznikly z činnosti jiných subjektů včetně fyzických osob, a jejich následné využívání, plnění funkce odborného archivního orgánu pro subjekty v jeho působnosti a pro fyzické osoby, které vlastní archiválie,
  3. výkon státní správy a správních činností podle zvláštního právního předpisu,
  4. zajištění svěřených úkolů vyplývajících z mezinárodní spolupráce v oblasti archivnictví,
  5. vědecká a výzkumná činnost v oblasti archivnictví a příbuzných vědních oborů a vydávání odborných publikací.

 

Ředitelka

PhDr. Božena Kovářová
tel. +420 732 262 193
e-mail: kovarovab@mza.cz

Nalézáme se na Starém Blansku v bezprostřední blízkosti vlakové zastávky Blansko-město.

Z autobusového nádraží a z rychlíkové zastávky Blansko-Macocha
k nám po 1 km dojdete ulicí Svitavskou, na kruhové křižovatce odbočíte k řece a k vlakové zastávce Blansko-město a po 100 metrech dojdete k archivu.

Autem
k nám dojedete, pokud se z kruhového objezdu na ulici Svitavská vydáte na sever směrem na Hořice.

GPS: 49°21'35.367"N, 16°38'21.037"E

Úřední hodiny a dny určené pro veřejnost (badatelna)
 
Pondělí 8,00-16.30 hod
Středa 8,00-16.30 hod
V ostatní pracovní dny po předchozí domluvě.

Množstevní omezení jsou následující:
3 kartony nebo 5 jednotlivin na den, které je nutno objednat předem.
Pro urychlení vyřízení žádostí předkládejte svoje požadavky písemně.